พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551..>
   พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540..>
   พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553..>
   พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13)พ.ศ.2552..>
   พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วย..>
   พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ..>
   พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ..>
   การเรียนรู้ผ่านสื้ออิเล็ดทรอนิกส์ E:Leaarning..>
   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร..>

   ระเบียบวันลา
   ระเบียบพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2535..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อก..>
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปก..>
   พระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อง..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและล..>
   ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและล..>


 
ip ของคุณ คือ 44.211.239.1
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 30 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 795 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 795 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 109083 คน
เริ่มนับ วันที่ 11 เมษายน 2554


ผู้ดูแลระบบ

เช็คเมล


 
 •      วันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬากลางตำบลหนองไข่น้ำ เทศบาลต..>>>
  25 ม.ค. 66 (0)
       วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ จัดประชุมประชาคมเพื่อจ่ายเงินช่วย..>>>
  25 ม.ค. 66 (0)
       วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ จัดกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาต..>>>
  16 ม.ค. 66 (0)
 •      วันพุธ ที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น ณ วัดหนองไข่น้ำ เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดำ..>>>
  16 ม.ค. 66 (0)
       วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ป้อมตำรวจสายตรวจ หมู่ที่ 7 ตำบล..>>>
  30 ธ.ค. 65 (0)
       วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ดำเนินการจัดประชุมประชาคมปัญห..>>>
  28 ธ.ค. 65 (0)  1.  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566  
  2.  ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประจำปี พ.ศ. 2566 
  3.  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประจำปีงบประมาณ 2565 
  4.  ประชาสัมพันธ์รายงานการสำรวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5.  ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 

  1.  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนลาดยาง – โรงงานหีบศพ หมู่ที่ 3 บ้านคอหนองบัว ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  2.  ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากถนนลาดยาง - โรงงานหีบศพ หมู่ที่ 3 บ้านคอหนองบัว ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
  3.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  4.  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
  5.  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565) 

  1.  รายงานการประชุม คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563   
  2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 
  3.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนมกราคม 2561 
  4.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนกันยายน 2560 
  5.  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 

  1.  คำสั่งเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่องระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าท่ีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  2.  ประกาศ เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 
  3.  ประกาศ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ พ.ศ.2566 
  4.  ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 
  5.  ประกาศเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ในเขตเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

  1.  สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565  
  2.  ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1/2565 
  3.  ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยสอง ครั้งที่ 1/2565 
  4.  ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 
  5.  ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ ประจำปี 2565 

  ตั้งกระทู้ใหม่    อ่านทั้งหมด

044   ข่าวด่วน โดย ข่าวด่วน* วันที่ 23 ต.ค. 6   อ่าน 105 ออกความเห็น 0
043   เว็บสล็อต pg เว็บตรง โดย แอม วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 115 ออกความเห็น 0
042   ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ..>>> โดย Marryone วันที่ 18 มี.ค   อ่าน 115 ออกความเห็น 0
041   ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการแล..>>> โดย Yotathai วันที่ 28 ม.ค. 6   อ่าน 175 ออกความเห็น 0
040   **ออกแบบและผลิตซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมส่งและติดตั้งทั่วประเทศราค..>>> โดย อินเตอร์เฟรม* วันที่ 16 ธ.ค. 6   อ่าน 155 ออกความเห็น 0
039   ทดสอบระบบครับ โดย ทดสอบ วันที่ 15 พ.ค. 6   อ่าน 157 ออกความเห็น 0
038   ขอสอบถามเรื่องการพัฒนาถนนระหว่างหมู่บ้านค่ะ..>>> โดย พินิจ รักกลาง* วันที่ 23 ก.ค. 6   อ่าน 202 ออกความเห็น 0
037   เกมส์ออนไลน์มันส์ๆ โดย pp วันที่ 30 ม.ค. 6   อ่าน 166 ออกความเห็น 0
036   รับโอนย้ายตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน..>>> โดย นักทรัพ* วันที่ 22 ม.ค. 6   อ่าน 269 ออกความเห็น 0
035   ประชาสัมพันธ์ศึกษาดูงาน..>>> โดย แปดทิศทราเวล* วันที่ 6 ก.ค. 60   อ่าน 210 ออกความเห็น 0 

นายสัญญา พรโคกสูง
นายกิตติพัทธ์ แหวนโคกสูง

นายกเทศมนตรี

ตำบลหนองไข่น้ำ

 
 

นายศิริ เรืองศรี

ปลัดเทศบาล
ตำบลหนองไข่น้ำ


  
  
  
  
  


ม.ค. 2566
จ.อ.พ.พฤศ.ส.อา
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
ค้นหาโดย google

หนังสือพิมพ์
รายการโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ 0-4499-3001 แฟกซ์ 0-4499-3001 ต่อ 18 E-mail :
webmaster@nongkhainam.go.th